Pregled bitnijih linux naredbi

Preneseno iz knjige “Operativni sistemi: UNIX i linux”. Knjigu u PDF formatu možete besplatno preuzeti  OVDJE.

 

U nastavku teksta dat je kraći opis značajnijih komandi linux sistema. Ovaj dodatak nije zamišljen kao detaljan izvor informacija o svim argumentima i opcijama komandi, već kao podsetnik u kome su ukratko opisane najčešće korišćene komande i operacije koje se njima mogu obaviti. Detaljna uputstva o sintaksi, argumentima i opcijama komandi korisnici mogu dobiti korišćenjem on-line dokumentacije, odnosno odgovarajućih stranica uputstva (man pages).

 

A

adduser Kreiranje korisničkih naloga.

anacron Administrativna komanda koja se normalno pokreće pri podizanju sistema i periodično izvršava komande. Lista poslova se podrazumevano čita iz datoteke /etc/anacrontab.

apropos Na standardnom izlazu prikazuje ime i opis svih komandi koje u opisu imaju zadati string.

apt-get Debian Package Management System – alat za rad sa paketima iz komandne linije. Front-end za APT.

aptitude Debian Package Management System – alat za interaktivni rad sa paketima. Front-end sa sistemom tekstualnih menija za APT.

arch Prikazuje arhitekturu računara na standardnom izlazu (kao uname -m).

arp TCP/IP administrativna komanda za rad sa ARP kešom keruela. ARP se koristi za prevođenje IP adresa u MAC adrese mrežnih adaptera.

at Komanda kojom se zakazuje izvršenje drugih komandi u određeno vreme.

atd Daemon koji izvršava komande zakazane komandom at. Normalno se pokreće prilikom podizanja sistema.

atq Prikazuje zakazane at poslove korisnika. U slučaju da komandu zada superuser, prikazuju se svi zakazani poslovi.

atrm Brisanje zakazanih at poslova

 

B

badblocks Administrativna komanda za analizu površine diskova

banner Na standardnom izlazu prikazuje string kao “poster”.

basename Prikazuje ime direktorijuma bez vodeće apsolutne putanje (na primer: basename $PWD). Komanda je korisna za shell programiranje.

bash Bash komandni interpreter (Bourne-Again Shell).

bashburn Front-end za cdrecord (snimanje CD-ROM medijuma).

batch Slično komandi at, izvršava komande date na standardnom ulazu. Ukoliko se vreme izvršenja ne navede, komande se izvršavaju kada opterećenje sistema dostigne dovoljno nizak nivo (80%).

bc interaktivni kalkulator koji ulazne podatke prima sa standardnog ulaza ili iz datoteke.

biod NFS server.

bzip2 Paket za kompresiju sličan programu gzip koji koristi drugačije algoritme i postiže veći stepen kompresije. Paket uključuje programe za kompresiju i dekompresiju (bzip2, bunzip2), pregledanje sadržaja (bzcat, bzless, bzmore) i oporavak (bzip2recover).

 

C

cal Prikazuje kalendar za tekući mesec. Takođe može prikazati godišnji ili mesečni kalendar za godinu i mesec koji se navode kao parametri.

cancel Uklanjanje poslova iz reda za Å¡tampu (System V).

cat Konkatenacija datoteka i prikazivanje na standardnom izlazu.

cdrecord Program za snimanje kompakt diskova sa velikim brojem opcija.

cfdisk Administrativni program sa sistemom menija za particionisanje diskova.

chage Prikazivanje i promena informacija o isticanju lozinki.

chat Administrativna komanda za postavljanje i inicijalizaciju dial-up konekcija, koja se koristi zajedno sa PPP daemon procesom pppd.

chattr Modifikacija specijalnih atributa datoteka, karakterističnih za ext2 i ext3 sisteme datoteka.

chfn Promena opisnih informacija o korisniku.

chgrp Promena grupe kojoj objekat sistema datoteka pripada. U opštem slučaju ovu komandu može da izvrši root, a na nekim sisternima može i vlasnik objekta.

chmod Promena pristupnih prava objekta sistema datoteka. Ovu komandu mogu da izvrše root i vlasnik objekta.

chown Promena vlasnika objekta sistema datoteka. U opštem slučaju ovu komandu može da izvrši root, a na nekim sisternima može i vlasnik objekta.

chpasswd Adrninistrativna komanda za promenu lozinke.

chsh Promena komandnog interpretera koji se pokreće nakon login procesa. Ime komandnog interpretera se navodi sa apsolutnom putanjom.

chvt Prelazak na virtuelni terrninal N. Ukoliko terminal ne postoji biće napravljen. Ekvivalentno kombinaciji tastera, gde je N broj terminala.

cksum Računanje CRC ček-sume za datoteku.

clear Brisanje ekrana.

cmp Upoređivanje datoteka i prikazivanje prve razlike na standardnom izlazu.

compress Program za kompresiju datoteka. Gzip i bzip2 se danas koriste umesto ovog programa.

cp Kopiranje datoteke, grupe datoteka ili delova direktorijumskog stabla. Takođe se može koristiti za kreiranje linkova.

cpio Arhiviranje i dearhiviranje datoteka (copy-out i copy-in). Takođe se može koristiti za kopiranje datoteka u aktivnom UNIX stablu (copy-pass).

cron Adrninistrativna komanda koja se normalno pokreće pri podizanju sistema i periodično izvršava komande. Cron proverava korisničke crontab datoteke (nalaze se u direktorijumu /var/spool/cron/crontabs a imenovane su na osnovu korisničkih naloga) svaki minuta i po i pokreće programe koje tada treba izvršiti.

crontab Zakazivanje periodičnog izvršenja komandi, odnosno izvršenja u specificiranim intervalima. Zavisno od konkretnog UNIX sistema izvršenje mogu zakazati svi ili samo privilegovani korisnici.

csh C shell. Na linux sistemima je zamenjen naprednijom varijantom (tsch).

 

D

date Prikazuje trenutni datum i vreme.

dd Konvertuje i kopira datoteku ili određeni deo medijuma. Prilikom pristupa medijumu može zaobići sistem datoteka, čime je omogućeno kopiranje medijuma koji nisu ni ujednom od formata koje UNIX prepoznaje.

debugfs Administrativna komanda kojom se ostvaruje pristup zaglavlju i meta-data strukturama ext2 sistema datoteka.

depmod Kreira datoteku u kojoj je opisana međusobna zavisnost programskih modula.

df Prikazuje iskorišćenost aktiviranih sistema datoteka.

diff Upoređuje datoteke i prikazuje sve razlike na standardnom izlazu.

dig Komanda za slanje upita DNS serverima, fleksibilnija od nslookup komande.

dpkg Debian Package Management System – rad sa paketima iz komandne linije.

dselect Debian Package Management System – okruženje sa menijima.

du Prikazuje količinu prostora na sistemu datoteka koju zauzimaju datoteke u poddirektorijumima tekućeg direktorijuma.

dumpe2fs Administrativna komanda koja na standardnom izlazu prikazuje infomacije iz superbloka sistema datoteka

 

E

e2fsck Administrativna komanda za proveru integriteta ext2 i ext3 sistema datoteka.

e2image Administrativna komanda za kreiranje slike (image) značajnijih delova sistema datoteka (kao što je superblok) na izmenljivom medijumu (disketi).

e21abel Administrativna komanda za prikazivanje i promenu imena sistema datoteka.

echo Prikazuje niz karaktera ili vrednost promenljive na standardnom izlazu.

edquota Editor kvota.

egrep Traži regularne izraze u datoteci.

emacs Emacs tekst editor.

env Prikazuje vrednosti promenljivih koje čine okruženje.

expr Obavlja jednostavne aritmetičke operacije.

 

F

fdformat Formatiranje disketa niskog nivoa.

fdisk Administrativni program za particionisanje hard diskova.

fgconsole Prikazuje broj trenutno aktivne virtuelne konzole (na primer 2, ukoliko korisnik radi na /dev/tty2).

fgrep Traži niz karaktera u datoteci.

find Traži datoteku na osnovu zadatih kriterijuma u aktivnom UNIX stablu.

finger Prikazuje informacije o korisnicima, uključujući i informacije iz datoteka .plan i .project u home direktorijumu korisnika.

fingerd Server za informacije o korisnicima.

free Prikazuje informacije o iskorišćenosti operativne memorije i swap prostora.

fsck Administrativna komanda za proveru integriteta sistema datoteka.

ftp lnteraktivni program za transfer datoteka između dva udaljena sistema.

ftpd FTP server.

 

G

gpm Server za miša koji obezbeđuje cut-and-paste funkcionalnost na linux konzoli.

grep Traži osnovne regularne izraze u datoteci.

groupadd Administrativna komanda za kreiranje nove korisničke grupe.

groupdel Administrativna komanda za brisanje postojeće korisničke grupe.

groupmod Administrativna komanda za modifikovanje parametara grupe.

groups Prikazuje grupe kojima navedeni korisnik pripada.

grpck Administrativna komanda koja uklanja duplikate iz datoteke /etc/group.

grpconv Administrativna komanda za kreiranje /etc/gshadow datoteke, u koju se smeštaju sve grupne lozinke.

grpunconv Administrativna komanda kojom se uklanja /etc/gshadow datoteka.

gunzip Dekompresija .gz datoteka.

gzexe Kreiranje samoraspakujuće izvršne gzip datoteke. Nakon pokretanja takva datoteka će se sama dekompresovati. Ovde se štedi na prostoru, ali gubi na vremenu potrebnom za izvršavanje datoteke.

gzip Kompesija datoteka u .gz format.

 

H

halt Administrativna komanda za zaustavljanje sistema. Ukoliko se sistem nalazi u nivoima izvršenja 0 ili 6 halt zaustavlja sve procese, a inače poziva komandu shutdown -h.

hdparm Administrativna komanda za pregledanje i postavljanje parametara hard diskova. Koristi se uglavnom na IDE diskovima.

head Prikazuje početak datoteke.

hexdump Prikazuje datoteku u heksadecimalnom ili oktalnom formatu.

host Prikazuje informacije o računarima i zonama u DNS domenu.

hostname Prikazuje ime računara, pri čemu privilegovani korisnik može dodeliti novo ime računaru.

hwclock Administrativna komanda kojom privilegovani korisnik može podesiti hardverski časovnik sistema.

 

I

id Prikazivanje informacija o korisnicima, uključujući i članstvo u grupama.

ifconfig TCP/IP administrativna komanda za konfigurisanje mrežnih interfejsa rezidentnih u kernelu. Komandom ifconfig mogu se postaviti parametri poput IP adrese, maske podmreže i broadcast adrese. Komanda ifconfig se koristi prilikom podizanja sistema radi postavljanja parametara mrežnog interfejsa. Nakon toga najčešće se koristi u dijagnostičke svrhe – komanda prikazuje trenutnu konfiguraciju mrežnog interfejsa i MAC adresu mrežne kartice.

inetd TCP/IP administrativna komanda kojom se može zaustaviti ili pokrenuti inetd wrapper.

init Osnovni proces i administrativna komanda za inicijalizaciju sistema (forsira se novo čitanje konfiguracione datoteke /etc/inittab) i promenu nivoa izvršenja.

ipchains Administrativna komanda za konfigurisanje firewalla u linux kernelu 2.2

iptables Administrativna komanda za konfigurisanje firewalla u linux kernelu 2.4

 

K

kernelversion Prikazuje verziju tekućeg kernela.

kill Å alje signale procesu sa poznatim PID

killall Ubija procese nastale pokretanjem određenog programa (kao argument se navodi ime programa).

 

L

last Prikazuje nekoliko poslednjih login procedura, odnosno imena korisnika, terminal, ime udaljenog računara i vreme prijavljivanja na sistem.

lastb Prikazuje nekoliko poslednjih neuspešnih login procedura, u istom formatu kao i last.

lastlog Prikazuje sve korisnike sistema i vreme kada su se zadnji put prijavili na sistem.

less Interaktivni program za pregledanje sadržaja tekstualnih datoteka.

ln Kreiranje hard i simboličkih linkova.

locale Štampa izveštaj o regionalnim podešavanjima na standardnom izlazu.

lockfile Kreira specijalne semafor datoteke koje se koriste za ograničavanje pristupa datotekama.

login Prijavljivanje na sistem. Treći proces u nizu init-getty-login-shell.

logname Prikazuje ime korisnika koji je prijavljen na sistem na osnovu podataka u datoteci /var/run/utmp.

look Prikazuje reči iz datoteke /usr/dict/words koje počinju zadatim nizom karaktera.

lp Å tampanje iz komandne linije (System V).

lpadmin Administracija CUPS servisa za Å¡tampu.

lpc Administrativna komanda za kontrolu LPRng servisa za Å¡tampu.

lpd LPRng line printer daemon (servis za Å¡tampu).

lpinfo Informacije o štampačima (CUPS).

lpq Ispitivanje reda za Å¡tampu (BSD).

lpr Å tampanje iz komandne linije (BSD).

lprm Uklanjanje poslova iz reda za Å¡tampu (BSD).

lpstat Ispitivanje reda za Å¡tampu (System V).

ls Prikazuje sadržaj direktorijuma na standardnom izlazu.

lsattr Prikazuje specijalne atribute datoteka karakteristične za ext2 i ext3 sisteme datoteka.

lsmod Prikazuje module učitane u tekuće jezgro.

 

M

mail Prikazivanje, čitanje i slanje pošte drugim korisnicima sistema.

make Prevođenje i povezivanje izvornog koda na osnovu datoteke makefile.

man Prikazuje stranicu uputstva (man page) za određenu komandu.

mtools Alati za rad sa MS-DOS diskovima. Koriste DOS sintaksu, odnosno korisnici se diskovima obraćaju preko labela, a ne preko nodova.

mesg Komanda kojom korisnik dozvoljava ili zabranjuje drugim korisnicima da mu Å¡alju poruke komandom write.

mkdir Kreiranje direktorijuma u aktivnom UNIX stablu.

mkfs Administrativna komanda, front-end za alate kojima se kreiraju sistemi datoteka.

mkfs.ext2 Administrativna komanda za kreiranje ext2 sistema datoteka (mke2fs).

mkfs.ext3 Administrativna komanda za kreiranje ext3 sistema datoteka.

mkfs.msdos Administrativna komanda za kreiranje MS-DOS sistema datoteka.

mkfifo Kreiranje imenovanih FIFO datoteka (imenovani pipe).

mkisofs Kreiranje IS09660/Joliet/HFS (Macintosh Hierarchical File System) sistema datoteka radi snimanja CD-ROM medijuma alatom cdrecord.

mklost+found Kreiranje lost+found direktorijuma na ext2 sistemima datoteka.

mknod Kreiranje specijalnih datoteka (nodova), odnosno datoteka koje mogu da šalju i primaju podatke (karakter i blok uređaji).

mkraid Administrativna komanda za kreiranje novog RAID niza diskova definisanog konfiguracionom datotekom /etc/raidtab. Inicijalizacija uništava sve podatke na diskovima koji čine RAID niz.

mkswap Administrativna komanda za kreiranje logičke strukture swap datoteke ili particije.

modinfo Štampa na standardnom izlazu informacije o određenom modulu kernela. Informacije se čitaju iz zaglavlja datoteke u kojoj se taj modul nalazi.

modprobe Administrativna komanda za rad sa modulima kernela. Uz komandu depmod omogućava lakši rad sa modulima.

more Komanda za pregledanje sadržaja tekstualnih datoteka.

mount Administrativna komanda za aktiviranje sistema datoteka (montiranje na mount-point direktorijume). Svi korisnici pomoću ove komande mogu utvrditi koji su sistemi datoteka trenutno aktivirani.

mountd NFS/NIS administrativna komanda. Server koji upravlja zahtevima za montiranje NFS sistema datoteka.

mt Administrativna komanda za upravljanje magnetnim trakama.

mv Pomeranje datoteke, grupe datoteka ili direktorijuma sa jedne lokacije na drugu. Promena imena datoteka.

 

N

named Server imena (DNS).

nameif Administrativna komanda za dodelu imena interfejsa sa zadatom MAC adresom.

netstat TCP/IP dijagnostički alat koji daje izveštaje o mrežnom interfejsu, tabelama rutiranja, mrežnim konekcijama i statistici korišćenja TCP/IP skupa protokola.

newusers Administrativna komanda za kreiranje korisničkih naloga na osnovu sadržaja datoteke koja se navodi kao parametar (u datoteci se navode korisnička imena i lozinke). Prilikom kreiranja korisničkih naloga, kreiraju se i grupe i home direktorijumi, ukoliko već ne postoje.

nfsd NFS klijent.

nfsstat NFS dijagnostički alat koji štampa statistički izveštaj o korišćenju NFS-a.

nice Izvršavanje komande sa nižim prioritetom (“be nice to other users”).

nohup Pokreće program (komanda se zadaje kao argument) čije se izvršenje nastavlja nakon odjavljivanja korisnika sa sistema.

nslookup Komanda za ispitivanje DNS servera.

nsupdate Administrativna komanda za podnošenje zahteva za dinamičko ažuriranje servera imena.

 

P

passwd Promena lozinke korisnika.

ping TCP/IP dijagnostički alat za slanje ICMP ECHO paketa. Ovim alatom se može utvrditi da li je udaljeni računar dostupan.

pppd PPP (Point-to-Point Protocol) server.

pr Priprema tekstualnih datoteka za štampanje (podela datoteke na stranice, numerisanje stranica i navođenje datuma i imena datoteke u zaglavlju).

ps Štampa izveštaj o procesima na standardnom izlazu.

pwck Provera integriteta passwd datoteke.

pwconv Administrativni alat za kreiranje datoteke /etc/shadow. Originalne lozinke u datoteci /etc/passwd zamenjuju se znakom x.

pwunconv Administrativni alat za uklanjanje datoteke /etc/shadow.

pwd Štampa na standardnom izlazu putanju tekućeg direktorijuma.

 

Q

quota Prikazuje zauzeće diska od strane određenog korisnika ili grupe i ograničenja u sistemu datoteka.

repquota Prikazuje informacije o zauzeću diska i kvotama za navedeni sistem datoteka, trenutnom broju datoteka i zauzeću diska za svakog korisnika kome su dodeljene kvote.

quotacheck Na osnovu analize potrošnje prostora na odgovarajućem sistemu datoteka kreira odgovarajuće datoteke quota.user i quota.group.

quotaon Aktiviranje kvote.

quotaoff Deaktiviranje kvote.

 

R

rcp Kopiranje datoteka između udaljenih računara.

readlink Prikazuje sadržaj simboličkog linka, odnosno putanju i ime objekta na koji link pokazuje.

reboot Administrativna komanda za zaustavljanje i ponovno podizanje sistema koja odmah ubija sve procese. Ukoliko sistem nije u nivou izvršenja 0 ili 6, reboot poziva komandu shutdown-r.

rename Promena imena većeg broja datoteka (jedan niz karaktera u imenima se menja drugim).

renice Promena prioriteta procesa.

resize2fs Administrativna komanda za promenu veličine sistema datoteka. Komanda zahteva da se najpre programom fdisk obriše particija u kojoj se nalazi sistem datoteka, a zatim kreira nova (veća) počev od istog cilindra.

rev Štampa datoteku na standardnom izlazu, pri čemu svaku liniju datoteke štampa unazad.

rm Brisanje datoteke, grupe datoteka i delova direktorijumskog stabla.

rmdir Brisanje praznih direkorijuma.

rmmod Uklanjanje modula iz tekućeg jezgra.

route TCP/IP command za izmenu sadržaja tabele rutiranja (tabele rutiranja održava routed).

routed Mrežni ruter, podržava Routing Information Protocol.

rpm Red Hat Package Manager.

runlevel Prikazuje nivo izvršavanja.

run-parts Pokreće skriptove u direktorijumu po abecednom redu.

 

S

sed Stream editor – modifikacija sadržaja datoteka bez interakcije korisnika.
setfdprm Konfigurisanje parametara flopi diskova.

sftp Siguran transfer datoteka između udaljenih računara putem ssh.

showmount NFS/NIS koja prikazuje informacije o NFS serveru.

shred Prepisuje slučajni sadržaj preko datoteke, nakon čega briše datoteku. Time se obezbeđuje da se datoteka ne može povratiti.

shutdown Administrativna komanda za zaustavljanje sistema.

sort Uređivanje sadržaja datoteka.

split Deljenje datoteka na segmente jednake veličine.

ssh Secure Shell – sigurno prijavljivanje na udaljeni sistem (podaci na liniji se Å¡ifruju).

sshd Secure Shell server.

strings Prikazuje vidljive karaktere u izvršnoj ili binarnoj datoteci.

stty Podešavanje karakteristika terminala.

su Privremeno prijavljivanje na sistem sa drugim korisničkim nalogom.

sudo Izvršavanje komandi sa root privilegijama.

sum Računa i prikazuje ček-sumu i veličinu datoteka. Komanda je korisna za verifikaciju transfera datoteka.

swapoff Administrativna komanda za isključivanje swap prostora.

swapon Administrativna komanda za uključivanje swap prostora.

sync Administrativna komanda koja upisuje sadržaj keša na disk i prazni keš.

sysklogd Daemon koji poruke operativnog sistema upisuje u odgovarajuće log datoteke.

 

T

tac Štampa sadržaj datoteke na standardnom izlazu počev od poslednje linije ka prvoj.

tail Prikazuje kraj datoteke (nekoliko poslednjih linija).

tar Tape Archiver – arhiviranje i dearhiviranje datoteka.

tcpd TCP/IP wrapper.

tcsh Poboljšana verzija C shell komandnog interpretera.

tee Podatke sa standardnog ulaza upisuje u datoteku i Å¡alje ih na standardni izlaz.

telnet Prijavljivanje na udaljeni sistem. Za razliku od ssh, komunikaciona linija se ne Å¡ifruje, tako da nije sigurua.

telnetd Telnet server.

time Izvršava komandu i određuje vreme potrebno za izvršenje te komande.

tload Prikazuje grafik opterećenja sistema.

top Obezbeđuje informacije o procesima koji su kritični po pitanju potrošnje procesorskog vremena (top processes).

touch Postavlja vreme zadnjeg pristupa i vreme poslednje modifikacija na tekuće vreme. Ukoliko datoteka ne postoji, kreiraće praznu datoteku.

traceroute Identifikacija rute do odredišnog računara

tty Prikazuje ime uređaja koji se koristi kao standardni ulaz.

tune2fs Administrativna komanda za podešavanje parametara ext2 sistema datoteka.

tunelp Administrativna komanda za podešavanje parametara štampača.

 

U

umount Administrativna komanda za deaktiviranje sistema datoteka.

uname Prikazuje ime računara, arhitekturu hardvera i ime operativnog sistema.

uncompress Dekompresija .Z datoteka.

uniq Uklanja sve duplikate linija iz tekstualne datoteke (izbacuje sve konsekventne identične linije, osim prve u nizu).

uptime Prikazuje vreme proteklo od poslednjeg podizanja sistema, broj trenutno prijavljenih korisnika i prosečno opterećenje sistema.

useradd Administrativna komanda za kreiranje korisničkih naloga.

userdel Administrativna komanda za brisanje korisničkih naloga.

usermod Modifikacija parametara korisničkog naloga.

 

V

vdir Ekvivalentna komandi ls -lb.

vi Vi tekst editor, prisutan na svim UNIX sisternima.

vim Vi Improved, poboljšana verzija vi editora.

vmstat Prikazuje statistički izveštaj o memoriji, swap prostoru, iskorišćenosti procesora i procesima.

 

W

w Prikazuje koji su korisnici prijavljeni na sistem i “šta trenutno rade”.

wall Slanje poruke svim korisnicima (“Broadcast Message from…”).

watch Izvršava zadatu komandu repetativno (podrazumevano na svake dve sekunde) tako da korisnik može da prati izlaz komande.

wc Brojanje karaktera, reči i linija u datoteci.

whatis Na standardnom izlazu prikazuje opis navedene komande.

whereis Prikazuje lokaciju izvršnih datoteka, izvornog koda i prateće dokumentacije programa.

which Prikazuje lokaciju izvršne datoteke.

who Prikazuje koji su korisnici prijavljeni na sistem.

whoami Prikazuje korisničko ime korisnika koji je komandu zadao.

write Slanje poruka određenom korisniku.

 

X

xinetd TCP/IP wrapper (extended Internet services daemon). Na nekim sisternima se koristi umesto inetd wrappera.

 

Y

ypbind NFS/NIS komanda. Proces kojim se klijentu dodeljuje NIS server.

ypcat NFS/NIS komanda za prikazivanje informacija u NIS bazi.

ypchfn NFS/NIS komanda za promenu informacija u datoteci /etc/passwd.

ypinit NFS/NIS komanda za kreiranje NIS baze na NIS serveru.

yppasswd NFS/NIS komanda za promenu lozinke za prijavljivanje na NIS domen.

yppasswdd Rešava zahteve za promenu lozinke korisnika sa udaljenih računara.

yppoll Zahtev slave servera za ažuriranje baze sa master serverom.

yppush Prosleđuje tabele sa master servera na slave servere.

ypserv NIS server.

yptest NFS/NIS komanda za proveru konfiguracije NIS servisa.

ypwhich NFS/NIS komanda koja prikazuje ime NIS servera koji opslužuje lokalni računar.

ypxfr Program koji vrši transfer tabela sa jednog servera na drugi.

ypxfrd Proces na master serveru koji upravlja prenošenjem ažuriranih podataka na slave server.

ypupdated Proces na slave serveru koji upravlja prenošenjem ažuriranih podataka sa master servera.

ypset Zahtev da sistem bude server procesu ypbin na klijent računaru.

 

Z

zcat Komanda cat za .Z i .gz datoteke.

zmore Komanda more za .Z i .gz datoteke.

znew Dekomprimuje .Z kompresovanu datoteku, a zatim je kompresuje u .gz format.

– – –

Powered by WordPress | Designed by: Themes Gallery | Thanks to Free Premium WordPress Themes, Free WP Themes and